سلام همراه هستید صبح روز سه شنبه را با عکس نوشته خاص اسم جمره مناسب برای لوپو و یا پروفایل عکس های جدیدتر و بیشتر با اسم جمره را در انواع مدل ها و طرح های مختلف همین حالا درخواست دهید خار و حرارتی که در آخر زمستان از زمین برمی‌خیزد و برای آن سه نوبت و برای هر نوبت هفت روز فاصله قائل گردیده‌اند و در نوبت سوم درختان بیدار می‌شوند: ♦ جمره‌ست مگر خصم تو زیرا که نپاید / در هیچ عمل منصب او بیش سه دم را