عاشق مى شید
و بعد عروسى مى کنید
و بعد بچه دار مى شید
و بعد حالتون ازهم به هم مى خوره و طلاق مى گیرید.
گاهى هم طلاق نگرفته
باز میرید عاشق یکى دیگه مى شید.
لعنت به همتون
که حتى مثل مرغابى ها هم نمى تونید فقط با یکى باشید!

از "استخوان خوک و دستهای جذامی"

 

دیگه طلاق از مد افتاده
اگه همسرتون رو لازم نداشتین،
آویزون کنید به دیوار مهربانی!
شاید به درد یکی بخوره

عکس نوشته طلاق عاطفی

از جوانی پرسیدند بدترین دردها چیست گفت :
درد دندان
و داشتن زن بد.
پیری این مطلب را شنید و گفت :
دندان را می توان کشید و زن را می توان طلاق داد.
بدترین دردها درد چشم و داشتن فرزند بد است.
نه چشم را می توان جدا کرد و نه نسبت فرزند را می توان منکر شد.
بیایید فرزندان خوبی برای والدینمان باشیم.

عکس نوشته در مورد طلاق

تو آفریقا اصن
نمیدونن طلاق چی هست
و به این قرتی بازی ها اعتقاد ندارن !
همسرشون یه ذره پررو شه میخورنش!

 

متاهل ها میخواهند طلاق بگیرند
مجردها دوست دارند ازدواج کنند
کودکان میخواهند زود بزرگ شوند
بزرگتر ها دوست دارند به دوران کودکی برگردند
شاغلان از شغلشان مینالند
بیکارها دنبال شغلند
فقرا حسرت ثروتمندان را میخورند
ثروتمندان از دغدغه مینالند
افراد مشهور از چشم مردم قایم میشوند
مردم عادی میخواهند مشهور شوند
سیاه پوستان دوست دارند سفید پوست شوند
سفید پوستان خود را برنزه میکنند
هیچ کس نمیداند تنها فرمول خوشحالی این است :
"قدر داشته هایت را بدان و از آنها لذت ببر"

 

عکس نوشته طلاق وجدایی

مردها بر اثر کمبود عاطفه ازدواج می کنندبر اثر کمبود حوصله طلاق می دن

ولی نکته جالب اینه که بر اثر کمبود حافظه دوباره ازدواج می کنند !